Officiele publicatie

Noordlangeweg 5 te Dinteloord(verleende omgevingsvergunning ZK14000900)

Afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een ambulancepost aan de Noordlangeweg 5 te Dinteloord.

Datum beschikking 5 december 2014

Datum publicatie 10 december 2014

Einde beroepstermijn 22 januari 2015

Ter inzagelegging beschikking

Het ontwerpbesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijke plannen.nl.

Indienden be roep schrift

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006 4800 PA BREDA. Ook kan bij de Rechtbank het verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.