Officiele publicatie

Objectvergunning Raadhuisplein te Dinteloord

Op 15 november 2018 hebben wij objectvergunning, in het kader van artikel 2.10 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2018, verleend voor het van 19 november tot en met 24 november 2018 plaatsen van een MS-collecte spandoek aan de kop van het Raadhuisplein te Dinteloord. Deze vergunning is geregistreerd onder nummer ZK18005023.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 november 2018 

Einde bezwaartermijn 28 december 2018