Officiele publicatie

Omgevingsvergunning

Activiteit brandveilig gebruik

Westgroeneweg 1a in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat door hen bij besluit van een omgevingsvergunning is verleend

aan : Zo in Brabant B.V.

adres :

te : ‘s-Gravenhage

voor :

plaatselijk bekend : Westgroeneweg 1a in Dinteloord

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van tot en met op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Wij maken u er op attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet is gewijzigd. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Steenbergen,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen