gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Lindenburghlaan 7, 7a, 7b, 7c te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Lindenburghlaan 7, 7a, 7b, 7c te Steenbergen

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Op 27 juli 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit  brandveilig gebruik verleend voor het verpleeghuis De Lindenburgh aan de Lindenburghlaan 7, 7a, 7b en 7c te Steenbergen. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000917.

Inzage vergunning

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de

bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u

vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het

beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een

beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.  

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een

spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige

voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn

kosten (griffierechten) verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 27 juli 2018

Einde bezwaartermijn: 7 september 2018