gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Oostdam 28 B t/m I te Steenbergen.

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Oostdam 28 B t/m I te Steenbergen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Op 27 juli hebben wij een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik verleend voor het pand op het perceel gelegen aan de Oostdam 28B t/m I te Steenbergen. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18001875.

Inzage vergunning

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de

bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u

vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het

beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een

beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.  

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een

spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige

voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn

kosten (griffierechten) verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 27 juli 2018

Einde bezwaartermijn: 7 september 2018