Officiele publicatie

Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer

Omgevingsvergunning brandveilig gebruikOp 15 mei juli 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ verleend voor het houden van een feest voor 60 jarig bestaan van een carnavalsvereniging bij de locatie Stoofweg 9, 4681 RK te Nieuw-Vossemeer De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002089.

Inzage vergunning

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van eenberoepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u eenspoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.