Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Activiteit brandveilig gebruik bouwwerk Boompjesdijk 11 in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

maken bekend:

dat door hen bij besluit van 18 augustus 2014 een omgevingsvergunning is verleend

aan : VOF Van der Riet Rommens

adres : Boompjesdijk 11

te : 4671 PR Dinteloord

voor : Het brandveilig gebruiken van een gebouw ten behoeve van een zorgboerderij

plaatselijk bekend : Boompjesdijk 11 in Dinteloord

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere terzake zijnde stukken liggen ter inzage met ingang van 20 augustus 2014 tot en met 30 september 2014 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen. Tevens zijn de stukken in te zien op de website www.gemeente-steenbergen.nl

Wij maken u erop attent, dat de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet is gewijzigd. De beschikking treedt in werking na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Tegen de beschikking kan binnen zes weken na de dag van terinzagelegging beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Wanneer een voorlopige voorziening is gevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat de voorlopige voorziening is afgewezen of, indien deze is toegekend, is vervallen.

Steenbergen, 18 augustus 2014

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen