Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Activiteit milieu Noordzeedijk 113 in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij op 14 januari 2014 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Veolia Water Solutions en Technologies, Celsiusstraat 34, Ede voor het oprtichten en in werking hebben van een gietwaterinstallatie plaatselijk bekend Noordzeedijk 113, Dinteloord.

De aanvraag, de beschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 23 januari 2014 tot en met 5 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift moet u vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert.

Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden

Steenbergen, 23 januari 2014,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

A.C.W.J. Franken-Hendrikx,

Medewerkster Publiekszaken/vergunningen.