Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Moerstraatseweg ong. te Steenbergen

Op 28 november 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit werk- of werkzaamheden uitvoeren ontvangen voor het dempen van een sloot op het perceel gelegen aan de Moerstraatseweg ong., kadastraal bekend onder sectie AB nummer 69, 70 en 71 te Steenbergen. Deze aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005194.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.