Officiele publicatie

Omgevingsvergunning op locaties aan de Noordwal/Nieuwstad, Seringenlaan en Krommeweg te Steenbergen  

Op 13 februari 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit kappen verleend voor het kappen van bomen op locaties aan de Noordwal/Nieuwstad, Seringenlaane en Krommeweg, kadastraal bekend onder sectie W en nummers 3984 en 3911, sectie Q nummers 4754 en 4395, sectie Q nummer 5763 en sectie Q nummers 1449, 996 en sectie W nummer 4052 te  Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18005468.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 13 februari 2019 

Einde bezwaartermijn 27 maart 2019