gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning percelen kadastraal bekend gemeentecode SBG02, sectie A, perceelnummers 488 en 557 nabij de Beneden Sasweg te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning percelen kadastraal bekend gemeentecode SBG02, sectie A, perceelnummers 488 en 557 nabij de Beneden Sasweg te Steenbergen

Op 27 augustus 2015 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het realiseren van een dijktrap op de percelen kadastraal bekend gemeentecode SBG02, sectie A, perceelnummers 488 en 557 nabij de Beneden Sasweg te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK15000702.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 27 augustus 2015 

Einde bezwaartermijn 8 oktober 2015