Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen

Wij hebben een omgevingsvergunning, milieuneutraal veranderen verleend voor het minder houden van dieren  voor de inrichting aan de Zeelandweg-West 2 te De Heen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17003095.

Terinzagelegging beschikking

Voor meer informatie en om de beschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling wonen, werken en beleven, taakveld vergunningen, toezicht en handhaving via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).

Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Datum bekendmaking 10 september 2018

Einde beroepstermijn 23 oktober 2018