Officiele publicatie

Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Kaaistraat 11 te Steenbergen.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het gebruik van het pand op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 11, 4651  te Steenbergen als logiesverblijf (hotel).

De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17005254.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken

en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via tel (0167) 543 424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen

Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking:  28 mei 2018

Einde zienswijzentermijn: 9 juli 2018