Officiele publicatie

Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Westvoorstraat 6 te Dinteloord.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit  brandveilig gebruik te verlenen voor het voor het bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf aan 12 personen in het pand aan de Westvoorstraat 6 te Dinteloord. De aanvraag omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003922.

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,

schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in

te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Wonen, Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via tel (0167) 543 424.

Voor meer informatie over deze ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen Werken en Beleven, taakveld Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 21 september 2018 

Einde bezwaartermijn 2 november 2018