Officiele publicatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Kleine Spellestraat 1 te Kruisland

Wij hebben het voornemen om een omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets te verlenen voor de inrichting aan de Kleine Spellestraat 1 te Kruisland. Het betreft het uitbreiden van het aantal te houden melk- en kalfkoeien, vrouwelijk jongvee en vleesstieren. Daarnaast zullen er schapen, vleesvarkens en vleeskalveren gehouden gaan worden. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17003136.

Terinzagelegging beschikking

Voor meer informatie en om de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven / Team vergunning, toezicht en handhaving via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder,

schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in

te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken via nummer 14 0167

Datum bekendmaking 30 augustus 2018 

Einde bezwaartermijn 11 oktober 2018