gemeente Steenbergen | Ontwerp Drank- en horecawetvergunning ijsbaan Westdam te Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerp Drank- en horecawetvergunning ijsbaan Westdam te Steenbergen

Op 15 oktober 2019 heb ik een ontwerp-beschikking Drank- en horecawet verleend voor het verstrekken van alcohol in de foyer van de jaarlijkse ijsbaan aan de Westdam te Steenbergen.

Indienen zienswijze

Er is sprake van verlening van een vergunning, aangevraagd door een paracommercieel rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Drank- en horecawet. Daardoor geldt het bepaalde in artikel 6 van deze Wet. Dit houdt in dat voor deze vergunning de ‘uniforme voorbereidingsprocedure’ gevolgd moet worden. Daarom kunnen binnen de termijn van ter inzage legging belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA te Steenbergen.

Na afloop van deze zienswijzetermijn zal een definitief besluit worden genomen waartegen beroep kan worden ingediend. De termijn voor het instellen van beroep vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd.

­

Datum publicatie: 17 oktober 2019

Einde bezwaartermijn: 27 november 2019