gemeente Steenbergen | Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken vergunning aspect milieu, uitgebreide procedure

Officiele publicatie

Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken vergunning aspect milieu, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:

Adres

Omschrijving project

Karel Doormanstraat 8 Dinteloord,

Tamoil Nederland B.V.

intrekken Omgevingsvergunning, aspect milieu, voor verkoop en opslag van LPG (omwb zaaknr.2022-011469).

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken na de publicatiedatum in te zien via de gemeente Steenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.