gemeente Steenbergen | Openbare kennisgeving van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen over het voornemen tot vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS

Officiele publicatie

Openbare kennisgeving van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen over het voornemen tot vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen is voornemens om op grond van artikel 44 lid 3 Besluit bodemkwaliteit de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘ Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen vast te stellen en gebruik te maken van de bevoegdheid die in dat artikel is gegeven.

Met deze openbare kennisgeving wordt een ieder in kennis gesteld van het gebruik van deze bevoegdheid. Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar of beroep mogelijk. Minimaal een week na publicatie van deze kennisgeving wordt het definitieve besluit genomen en wordt de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ en de bijbehorende ‘ Nota bodembeheer PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen gepubliceerd en ter inzage gelegd.