gemeente Steenbergen | Pelsendijk 13a, 4655 TK te De Heen (verleende omgevingsvergunning )

Officiele publicatie

Pelsendijk 13a, 4655 TK te De Heen (verleende omgevingsvergunning )

Het wijzigen van het gebruik en het brandveilig in gebruik nemen van het pand Pelsendijk 13a, 4655 TK te De Heen

Datum beschikking 13 februari 2015

Datum publicatie 17 februari 2015

Einde bezwaartermijn 13 maart 2015

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 17 februari 2015 , gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.