Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: terinzagelgging ontwerp-wijzigingsplan 'Wijzigingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Rolafseweg 8’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan 'Wijzigingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Rolafseweg 8’ (NL.IMRO.0851.bgWProlafseweg8.o001) ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om de agrarische bestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummers 476, 477 (gedeeltelijk) en 511 (gedeeltelijk) naar een woonbestemming te wijzigen;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen, 24 juni 2020

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling