gemeente Steenbergen | VASTSTELLING 1e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

Officiele publicatie

VASTSTELLING 1e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Steenbergen:

Gelet op de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 19 juni 2014;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t :

I. met ingang van 1 juli 2014 de “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014“ te wijzigen als volgt (1e wijziging):

In de Bezoldigingsverordening 2001 gemeente Steenbergen als bedoeld in artikel 2 van de arbeidsvoorwaardenregeling griffie worden de navolgende aanpassingen doorgevoerd:

Hoofdstuk IV “Overige toelagen en vergoedingen”

Na artikel 21 wordt een nieuw artikel 21a toegevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 21a Declaraties overwerk en buitendagvenstervergoeding

  • 1.
    Het declareren van de overwerkvergoeding- of de buitendagvenstervergoeding als bedoeld in artikel 3:8 CAR/UWO geschiedt op een door het bevoegd gezag voorgeschreven wijze.
  • 2.
    De aanspraak op een vergoeding vervalt, indien de betrokkene de declaratie niet indient binnen drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft.”

Artikelsgewijze toelichting op Bezoldigingsverordening gemeente Steenbergen 2001.

In de toelichting wordt na artikel 21 een nieuw artikel 21a opgenomen, dat luidt als volgt:

Artikel 21a

Accountantsvoorschriften, integriteitcodes en belastingmaatregelen vereisen dat dit soort bepalingen worden opgenomen. Tijdig declareren heeft ook te maken met budgetbeheersing. Budgetbewaking is alleen mogelijk wanneer tijdig inzicht bestaat in de uitgaven. “

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 4 december 2014

De werkgeverscommissie voornoemd,

T.C.J. Huisman, voorzitter.

Toelichting raadplegen Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen

Uit de wetsgeschiedenis rondom de invoering van de griffie vloeit voort dat de centraal vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) voor alle medewerkers van de gemeente de geldende regeling is, dus ook voor het griffiepersoneel. Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet is het de werkgever die de arbeidsvoorwaardenregeling vaststelt. Dit betekent dat zowel het college als de gemeenteraad, die beiden het werkgeverschap in een gemeente uitoefenen, de arbeidsvoorwaardenregeling en de toekomstige wijzigingen daarin vast moet stellen.

In de geest van de wetgever en op uitdrukkelijke aanbeveling van de minister van BZK geldt als uitgangspunt dat de raad de arbeidsvoorwaardenregeling, die in de gemeente is voorbereid en vastgesteld door het college, overneemt voor het griffiepersoneel. Immers het gemeentelijk belang vraagt om uniforme regels voor zoveel mogelijk medewerkers. Alleen bij noodzakelijke afwijkingen vanwege specifieke omstandigheden op de griffie is er een legitieme reden om op onderdelen een aanpassing aan te brengen voor het griffiepersoneel. Voor de toekomst geldt dat de raad (bij raadsbesluit van 27 november 2014 gedelegeerd aan de werkgeverscommissie) en het college zoveel mogelijk eenduidige lokale regelingen en/of wijzigingen daarin blijven vaststellen.

In de “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014” zijn de per 1 januari 2014 geldende rechtspositieregelingen zoals vermeld in artikel 1 en 2 ongewijzigd overgenomen. De actuele tekst van de in deze artikelen genoemde regelingen kan worden ingezien op de regelingenbank bij de desbetreffende afzonderlijk geplaatste regelingen. Waar voor de griffie een afwijkende tekst geldt danwel specifieke voor de griffie geldende bepalingen, zijn deze opgenomen in artikel 3 en volgende van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie