gemeente Steenbergen | VASTSTELLING 2e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

Officiele publicatie

VASTSTELLING 2e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Steenbergen:

Gezien de ledenbrief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 2 oktober 2014, kenmerk ECWGO/U201401852, Lbr. 14/070, CvA/LOGA 14/05, inzake uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

b e s l u i t :

 • I.
  de “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014“ te wijzigen als volgt (2e wijziging):
 • A.
  WIJZIGINGEN PER 1 OKTOBER 2014:

in de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 als bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie :

Bijlage I Salarisverhoging

Bijlage I Salarisverhoging wordt aangevuld als volgt:

“Met ingang van 1 oktober 2014 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Degenen die op 15 juli 2014 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 350 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw en indexatie.”

Bijlage IIa

Met ingang van 1 oktober 2014 wordt de CAR bijlage IIa vervangen door de als bijlage a bij dit besluit gevoegde “CAR-bijlage IIa”;

 • B.
  WIJZIGINGEN PER 1 APRIL 2015:

in de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997 als bedoeld in artikel 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie :

Bijlage I Salarisverhoging

Bijlage I Salarisverhoging wordt aangevuld als volgt:

“Met ingang van 1 april 2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 50 euro.”

Bijlage II a

Met ingang van 1 april 2015 wordt de CAR bijlage IIa vervangen door de als bijlage b bij dit besluit gevoegde “CAR-bijlage IIa”;

 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

Steenbergen, 4 december 2014

De werkgeverscommissie voornoemd,

T.C.J. Huisman, voorzitter.

Bijlage a

2 e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 oktober 2014, nieuwe structuur *

periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1398

1432

1470

1513

1558

1665

1874

2152

2394

2586

1

1432

1482

1532

1583

1635

1743

1955

2241

2498

2709

2

1468

1532

1595

1652

1711

1821

2037

2331

2602

2831

3

1504

1581

1658

1722

1788

1899

2117

2420

2706

2954

4

1541

1631

1720

1791

1865

1978

2199

2509

2810

3077

5

1577

1681

1783

1861

1941

2056

2280

2598

2914

3200

6

1613

1730

1846

1931

2018

2133

2361

2688

3019

3322

7

1649

1780

1908

2001

2095

2212

2442

2777

3123

3445

8

1685

1830

1971

2071

2172

2290

2523

2867

3227

3567

9

1722

1879

2034

2140

2249

2368

2604

2956

3331

3690

10

1758

1929

2097

2210

2325

2446

2686

3045

3436

3812

11

1794

1979

2159

2280

2402

2525

2766

3134

3540

3935

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

2856

3108

3426

3744

4186

4450

4789

5131

5683

6305

1

2982

3238

3556

3875

4314

4605

4967

5339

5908

6547

2

3107

3369

3687

4004

4442

4759

5146

5547

6132

6788

3

3233

3500

3817

4132

4570

4914

5325

5756

6357

7029

4

3359

3630

3947

4260

4698

5068

5504

5964

6582

7271

5

3485

3761

4075

4388

4826

5223

5682

6172

6806

7512

6

3610

3892

4204

4516

4954

5378

5861

6380

7031

7753

7

3736

4021

4332

4644

5082

5533

6040

6588

7255

7995

8

3862

4149

4460

4772

5210

5688

6219

6797

7480

8236

9

3987

4277

4587

4900

5338

5842

6398

7005

7704

8478

10

4110

4405

4716

5028

5466

5997

6576

7213

7929

8719

11

4233

4533

4844

5157

5594

6151

6755

7422

8154

8961

* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML.

Bijlage b

2 e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 april 2015, nieuwe structuur *

periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1448

1482

1520

1563

1608

1715

1924

2202

2444

2636

1

1482

1532

1582

1633

1685

1793

2005

2291

2548

2759

2

1518

1582

1645

1702

1761

1871

2087

2381

2652

2881

3

1554

1631

1708

1772

1838

1949

2167

2470

2756

3004

4

1591

1681

1770

1841

1915

2028

2249

2559

2860

3127

5

1627

1731

1833

1911

1991

2106

2330

2648

2964

3250

6

1663

1780

1896

1981

2068

2183

2411

2738

3069

3372

7

1699

1830

1958

2051

2145

2262

2492

2827

3173

3495

8

1735

1880

2021

2121

2222

2340

2573

2917

3277

3617

9

1772

1929

2084

2190

2299

2418

2654

3006

3381

3740

10

1808

1979

2147

2260

2375

2496

2736

3095

3486

3862

11

1844

2029

2209

2330

2452

2575

2816

3184

3590

3985

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

2906

3158

3476

3794

4236

4500

4839

5181

5733

6355

1

3032

3288

3606

3925

4364

4655

5017

5389

5958

6597

2

3157

3419

3737

4054

4492

4809

5196

5597

6182

6838

3

3283

3550

3867

4182

4620

4964

5375

5806

6407

7079

4

3409

3680

3997

4310

4748

5118

5554

6014

6632

7321

5

3535

3811

4125

4438

4876

5273

5732

6222

6856

7562

6

3660

3942

4254

4566

5004

5428

5911

6430

7081

7803

7

3786

4071

4382

4694

5132

5583

6090

6638

7305

8045

8

3912

4199

4510

4822

5260

5738

6269

6847

7530

8286

9

4037

4327

4637

4950

5388

5892

6448

7055

7754

8528

10

4160

4455

4766

5078

5516

6047

6626

7263

7979

8769

11

4283

4583

4894

5207

5644

6201

6805

7472

8204

9011

* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML.

Toelichting raadplegen Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen

Uit de wetsgeschiedenis rondom de invoering van de griffie vloeit voort dat de centraal vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) voor alle medewerkers van de gemeente de geldende regeling is, dus ook voor het griffiepersoneel. Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet is het de werkgever die de arbeidsvoorwaardenregeling vaststelt. Dit betekent dat zowel het college als de gemeenteraad, die beiden het werkgeverschap in een gemeente uitoefenen, de arbeidsvoorwaardenregeling en de toekomstige wijzigingen daarin vast moet stellen.

In de geest van de wetgever en op uitdrukkelijke aanbeveling van de minister van BZK geldt als uitgangspunt dat de raad de arbeidsvoorwaardenregeling, die in de gemeente is voorbereid en vastgesteld door het college, overneemt voor het griffiepersoneel. Immers het gemeentelijk belang vraagt om uniforme regels voor zoveel mogelijk medewerkers. Alleen bij noodzakelijke afwijkingen vanwege specifieke omstandigheden op de griffie is er een legitieme reden om op onderdelen een aanpassing aan te brengen voor het griffiepersoneel. Voor de toekomst geldt dat de raad (bij raadsbesluit van 27 november 2014 gedelegeerd aan de werkgeverscommissie) en het college zoveel mogelijk eenduidige lokale regelingen en/of wijzigingen daarin blijven vaststellen.

In de “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014” zijn de per 1 januari 2014 geldende rechtspositieregelingen zoals vermeld in artikel 1 en 2 ongewijzigd overgenomen. De actuele tekst van de in deze artikelen genoemde regelingen kan worden ingezien op de regelingenbank bij de desbetreffende afzonderlijk geplaatste regelingen. Waar voor de griffie een afwijkende tekst geldt danwel specifieke voor de griffie geldende bepalingen, zijn deze opgenomen in artikel 3 en volgende van de Arbeidsvoorwaardenregeling griffie