gemeente Steenbergen | Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 6 juli 2015

Officiele publicatie

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 6 juli 2015

Agendapunt : 7

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 8/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 30 juni 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 23 juni 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201501087 inzake wijzigingen in de CAR-UWO i.v.m. de in werking treding van de Wet arbeid en zorg (in werking treding per 1 juli 2015).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen noemenswaardige financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de genoemde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks bestuur dd. 6 juli 2015 : Akkoord, conform voorstel.