Officiele publicatie

Verkeersbesluit AFC Dinteloord

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat op grond van het provinciaal inpassingsplan (PIP) AFCNP het noodzakelijk is een 60 km zone in te stellen inclusief een parkeerverbod voor vrachtverkeer en een verbod voor doorgaand vrachtverkeer naar de kern Dinteloord.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

2. de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden  

dat de 60 km zone het gebied omvat tussen de Molendijk – Molenweg – Noordlangeweg - Noordzeedijk – Willemspolderweg en Symbioseweg volgens bijgevoegde situatietekening.  

Het parkeerverbod is van toepassing vanaf de Molendijk, zoals aangegeven op bijgevoegde situatietekening, en geldt voor het gehele glastuinbouwgebied. Overwegende, dat het doorgaand vrachtverkeer door de kern Dinteloord geweerd moet worden. dat als gevolg hiervan, een verbod voor vrachtverkeer ingesteld wordt, uitgezonderd bestemmingsverkeer, richting Dinteloord vanaf de Willemspolderweg volgens bijgaande situatietekening.

BESLUIT

 • 1.
  60 Km zone instellen middels plaatsing van zoneborden A1 (aanduiding: maximumsnelheid) in het betreffende gebied, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening;
 • 2.
  60 Km zone instellen middels plaatsing van zoneborden A2 (aanduiding: einde maximumsnelheid) in het betreffende gebied, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening;
 • 3.
  Parkeerverbod instellen in het gehele betreffende gebied middels plaatsing van zoneborden E1 (aanduiding: parkeerverbod en einde parkeerverbod), zoals aangegeven op bijgaande situatietekening;
 • 4.
  Een verbod voor vrachtverkeer instellen voor de kern Dinteloord vanaf de Willemspolderweg middels plaatsing van bord C7 (aanduiding: gesloten voor vrachtverkeer), met onderbord “uitgezonderd bestemmingsverkeer”, middels bijgaande situatietekening;
 • 5.
  Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen

13 juni 2013
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten
de secretaris, de burgemeester,

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vragen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.

Bijlage: Uitvoeringstekening

i.a.a.:Politie, RB/GM, PZ/FS