Officiele publicatie

Verkeersbesluit Molendijk

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de raad heeft gekozen voor een duurzaam veilige inrichting van de Molendijk West te Dinteloord.

Dat in artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.

Dat daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

2. de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat de Molendijk bij de gemeente Steenbergen in beheer is;

dat de Molendijk is aangewezen als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u;

dat deze weg op de nominatie staat om gereconstrueerd te worden;

dat de Duurzaam Veilig richtlijnen voorschrijven dat kruispunten op erftoegangswegen gelijkwaardig moeten zijn;

dat nu de voorrang op het kruispunt Molendijk – Stellingmolen nog is geregeld;

dat dit in strijd is met de richtlijnen;

dat daarom de voorrangssituatie op het kruispunt Molendijk – Stellingmolen wordt opgeheven;

dat het wenselijk is om de maximumsnelheid van 30 km/u af te dwingen;

dat dit is voorzien door het aanleggen van snelheidsremmende maatregelen;

dat daarnaast door verplaatsing van de komgrens de gewenste snelheid van 30 km/u eerder van toepassing kan zijn;

dat hierdoor de herkenbaarheid en verkeersveiligheid zal verbeteren.dat het huidige wegprofiel tussen Galgendijk en Stellingmolen geen ruimte biedt voor voetgangers;

dat gezien de vele woningen aan de Molendijk het wenselijk is om een trottoir in te passen aan beide zijden;

dat dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid;

dat het inpassen van trottoirs ten koste gaat van de beschikbare rijbaanbreedte en parkeervoorzieningen;

dat het merendeel van de woningen aan Molendijk tussen Galgendijk en Stellingmolen geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft;

dat deze bewoners daarom de auto op de rijbaan parkeren;dat dit de doorstroming van het verkeer kan belemmeren;

dat het daarom wenselijk is om parkeervoorzieningen te realiseren;

dat dit zorgt voor een geordend straatbeeld en dat hierdoor de verkeersdoorstroming zal verbeteren;

dat het inpassen van een trottoir en parkeervoorzieningen ertoe leidt dat een geringe rijbaanbreedte overblijft;

dat daarom eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers op de Molendijk vanaf Galgendijk tot Stellingmolen wordt ingesteld;

dat hier is gekozen om een wegbreedte van 4 meter te hanteren, zodat naast het afdwingen van eenrichtingsverkeer nog ruimte is om fietsverkeer in twee richtingen af te wikkelen en voldoende ruimte overblijft voor de trottoirs en parkeervoorzieningen;

dat de resterende rijbaanbreedte beperkt is indien landbouwvoertuig met een ontheffing tot een breedte van maximaal 3.50 meter door Molendijk zal rijden;

dat het aantal vrachtwagens en landbouwvoertuigen dat door Molendijk rijdt beperkt is (ca. 40-50 vrachtwagens/landbouwvoertuigen op een gemiddelde werkdag);

dat daarom de kans op conflicten tussen fietsers en vrachtwagens of landbouwvoertuigen beperkt is;

dat het verbreden van de rijbaan bovendien ten koste gaat van de trottoirbreedtes en ook het negeren van het eenrichtingsverkeer door andere voertuigen kan aanmoedigen;

dat dit dan ten koste gaat van de leefbaarheid en veiligheid op Molendijk;

dat het verbreden van de rijbaan dus niet wenselijk is en vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeten anticiperen op de aanwezigheid van fietsers;

dat het instellen van eenrichtingsverkeer tussen Galgendijk en Stellingmolen betekent dat verkeer richting het centrum een andere route moet kiezen;

dat er voldoende alternatieve routes beschikbaar zijn;

dat dit ook geldt voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen;

dat het wenselijk is om vrachtwagens en landbouwvoertuigen te routeren via de Symbiose en Noordlangeweg naar het centrum van Dinteloord;

dat deze voertuigen dan niet door de woonwijk zullen rijden;

dat in de toekomst mogelijk een verbindingsweg langs de A29 wordt aangelegd tussen Noordzeedijk en Havenweg;

dat hierdoor het doorgaande verkeer door het centrum van Dinteloord en de Molendijk zal verminderen;

dat dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid op de Molendijk.

BESLUIT

 • 1.
  Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molendijk tussen Galgendijk en Stellingmolen middels plaatsing van de volgende borden, zoals aangegeven op de situatietekeningen met kenmerk 319919.ehv.543.T01-02 en 319919.ehv.543.T01-03 d.d. 19-06-2013:
 • a)
  C02 (aanduiding: eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren of vee) met onderbord OB52 (aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Stellingmolen bij Molendijk 103;
 • b)
  C03 (aanduiding: eenrichtingsweg) met onderbord OB52 (aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Galgendijk bij Molendijk 9;
 • c)
  C04 (aanduiding: eenrichtingsweg) met onderbord OB52 (aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Oosterstraat bij Molendijk 29;
 • 2.
  Het verplaatsen van de bebouwde komgrens naar het kruispunt Molendijk – Molenweg, zoals aangegeven op situatietekening met kenmerk 319919.ehv.543.T01-03 d.d. 19-06-2013;
 • 3.
  Het opheffen van de voorrangssituatie op het kruispunt Molendijk – Stellingmolen door het verwijderen van de voorrangsborden en haaientanden, zoals aangegeven op situatietekening met kenmerk 319919.ehv.543.T01-02 d.d. 19-06-2013:
 • 4.
  Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen.

9 juli 2013
burgemeester en wethouders van Steenbergen
Namens deze, mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten
de secretaris, de burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vragen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.