gemeente Steenbergen | Verleende exploitatievergunning en ontwerp-besluit Drank- en horecawet Krommeweg 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning en ontwerp-besluit Drank- en horecawet Krommeweg 1 te Steenbergen

Op 29 juni 2021 heb ik een exploitatievergunning verleend voor het exploiteren van de openbare inrichting ('t Cromwiel) aan de Krommeweg 1 te Steenbergen. Tegelijkertijd heb ik een ontwerp-besluit Drank- en horecawetvergunning meegezonden. Dit laatste is nodig omdat 't Cromwiel wordt geexploiteerd door een stichting, hetgeen een para-commercieel rechtspersoon is. De Drank- en horecawet geeft aan dat er dan sprake is van oneerlijke concurrentie jegens de commerciele horeca. Om die reden kunnen belanghebbenden tegen deze ontwerp-beschikking een zienswijze indienen. Na deze termijn zal een definitieve beslissing worden genomen op de aanvraag Drank- en horecawet.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen de verleende exploitatievergunning bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Indienen zienswijze

Binnen de gestelde termijn van ter inzage kunnen belanghebbenden hun zienswijze tegen verlening van de Drank- en horecawetvergunning, bij voorkeur schríftelijk, kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA te Steenbergen.

Voor meer informatie over dezevergunning en ontwerp-besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 5 juli 2021

Einde bezwaartermijn: 12 augustus 2021