Officiele publicatie

Verordening tot wijziging van de verordening leges gemeente Steenbergen 2019

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op:

artikel 229, eerste en tweede lid van de Gemeentewet;

artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

artikel 10 van de Legesverordening 2019;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2019.

Artikel 1

Titel 1, Hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de door de Raad op 8 november 2018 vastgestelde Legesverordening 2019 wordt vervangen door:

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 71,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 71,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 71,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een

reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 56,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,00

1.2.5.3

vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 29,00

1.2.6

(gereserveerd)

1.2.7

voor een spoedlevering van de onderdelen 1.2.1 tot en met

1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen

genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

1.2.8

voor het verstrekken van een Europees medisch paspoort

€ 5,00

Artikel 2

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen uit de Legesverordening 2018 van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Steenbergen, 18 december 2018
Het college voornoemd,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris de burgemeester
M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA