Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit Uitbreidingsplan in hoofdzaak (1959) en bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (1997)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken gelet op artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2010 heeft besloten een wijziging van het Uitbreidingsplan in hoofdzaak (1959) en van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (1997) voor te bereiden voor het bestaand glastuinbouwgebied Westland in Steenbergen aan de Halsterseweg, Witte Ruiterweg, Stierenweg, Zoekweg en Westlandse Langeweg, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven.

Het besluit treedt in werking op 6 maart 2010.

Dat met ingang van Vanaf 8 maart 2010 liggen het raadsbesluit en de betreffende stukken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00-13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur.

Het voorbereidingsbesluit kunt u ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.gemeente-steenbergen.nl.

Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.