gemeente Steenbergen | Voornemen gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Steenbergseweg 92 en 98 in Dinteloord

Officiele publicatie

Voornemen gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Steenbergseweg 92 en 98 in Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Wet Bestuursrecht;

m a k e n b e k e n d :

dat zij op het verzoek van Autobedrijf Bogers, Steenbergseweg 92 en 98, Dinteloord

plaatselijk bekend: Steenbergseweg 92 en 98, Dinteloord voornemens zijn om de op 25 juli 2000 verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken. Het verzoek heeft betrekking op het intrekken van de omgevingsvergunning voor de autoshowroom (pand aan nummer 92) van de inrichting, in verband met de verkoop daarvan.

De ontwerpbeschikking en eventuele andere ter zake zijnde stukken liggen van 23 januari 2014 tot en met 5 maart 2014 ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen de termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens is het mogelijk, voor eenieder, mondeling zijn zienswijze kenbaar te maken bij de afdeling Publiekszaken. Na afloop van de termijn voor het indienen van zienswijzen kan de aanvraag en eventuele andere betreffende stukken tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit op de aanvraag, worden ingezien op de afdeling Publiekszaken. Daar kan ook een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen, tel. 0167-54 34 28.

Steenbergen, 23 januari 2014,

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Nancy Franken-Hendrikx

medewerkster Publiekszaken/vergunningen.