Officiele publicatie

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 22 maart 2018 heeft het Dagelijks bestuur besloten:

  • 1.
   Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaires van 18 december 2017 (TAZ/U201700977) per 1 januari 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel. 
  • 2.
   Om de tabel behorende bij de 'regeling neventaken vakbekwaamheid', onder de aanvullende regelingen van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan te passen overeenkomstig bijlage 2 bij dit voorstel.
   
Tilburg, 22 maart 2018

Namens het Dagelijks Bestuur,

de plaatsvervangend voorzitter, P. Depla

de secretaris, T. van Lieshout