Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 10-12-2018)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 10 december 2018

Agendapunt : 6

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 6 & 8/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 3 december 2018

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

- de circulaire dd. 22 november 2018 met het kenmerk TAZ/U201801056 inzake FLO-overgangsrecht: Opbouw en inzet levenlooptegoeden periode 2019 tot 2022 en aanpassing LOGA-pad (Hoofdstuk 9e CAR-UWO) (ingangsdatum: 1 januari 2019);

- de circulaire dd. 22 november 2018 met het kenmerk TAZ/U201801057 inzake FLO-overgangsrecht: Compensatieregeling AOW en verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken (ingangsdatum: 1 januari 2018).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS.

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de in de circulaires aangegeven data.

Hoogachtend,

Beslissing DB dd. 10 december 2018: Akkoord conform voorstel.