gemeente Steenbergen | Wijziging CAR-UWO (DB 27-08-2018)

Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 27-08-2018)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 27 augustus 2018

Agendapunt : 10

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 4 & 5/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 3 augustus 2018

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

- de circulaire dd. 24 juli 2018 met het kenmerk TAZ/U201800473 inzake de uitwerking van de Cao-afspraak over gelijke beloning (art. 3:2a CAR) (ingangsdatum: 1 oktober 2018);

- de circulaire dd. 26 juli 2018 met het kenmerk TAZ/U201800624 inzake het FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren (ingangsdatum: 1 januari 2018).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS.

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de in de circulaires aangegeven data.

Hoogachtend,

Beslissing DB dd. 27 augustus 2018: Akkoord conform voorstel.