Officiele publicatie

Wijziging omgevingsvergunning perceel Boerengorseweg 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 26 september 2018 hebben wij de voorwaarden bij de omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen, Werk of werkzaamheden uitvoeren, verleend voor oprichten van een natuur educatieve speeltuin met bijhorende voorzieningen aan de perceel kadastraal Boerengorseweg 1, 4681 SX te Nieuw-Vossemeer gewijzigd. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK17000640.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum  bekendmaking: 26 september 2018

Einde bezwaartermijn: 7 november 2018