Officiele publicatie

Wijziging op de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 20 september 2018

Gelet op: ” Vermeld hier van toepassing zijnde wetsartikel(en) “

gelet op de artikelen 61, 61 a, 61 c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet

besluit:

1

Artikel 2 van ‘de verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt’

te wijzigen in:

Artikel 2. Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

2

De wijziging met ingang van 4 oktober 2018 in werking te laten treden.

Steenbergen, 27 september 2018

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA