Officiele publicatie

Wijzigingsbesluit Waardevolle en Monumentale Bomenlijst

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het collegebesluit met Corsanummer BD1900091 d.d. 19 februari 2019

Gelet op artikel 7 lid 4 Bomenverordening gemeente Steenbergen 2010 en artikel 2.3 Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019

Overwegende dat De 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' het beleidskader vormt voor de bescherming van waardevolle bomen en groenelementen in de gemeente Steenbergen;

Overwegende dat het doel van de 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' is zorg te dragen voor de optimale bescherming van waardevolle en monumentale bomen en groenelementen binnen de gemeente Steenbergen. De 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' geldt voor gemeentelijke en particuliere bomen en groenelementen;

Overwegende dat in de 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' in artikel 2.3 is opgenomen dat het college bevoegd is om bomen te verwijderen van de 'Waardevolle en Monumentale Bomenlijst (hierna: bomenlijst). Het college heeft deze bevoegdheid als er omstandigheden zijn die niet zijn benoemd als kenmerken onder 2.1 van de 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019'. Deze omstandigheden moeten zo zwaarwegend zijn en zwaarder wegen dan de kenmerken onder 2.1 van de 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' dat ze verwijdering van de bomenlijst rechtvaardigen;

Overwegende dat in artikel 7 lid 4 van de Bomenverordening gemeente Steenbergen 2010 is opgenomen dat het college bevoegd is om de bomenlijst te actualiseren;

Overwegende dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 november 2018 de motie heeft aanvaard waarin de volgende tekst is opgenomen en waarin het college wordt opgedragen om:

- De platanen aan de Kruispoort voor 1 januari 2019 van de bomenlijst af te halen.

- Vervolgens de kap van de bomen zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen

- In contact te treden met de omwonenden inzake de herplanting

Overwegende dat bewoners van de Kruispoort sinds mei 2016 hun zorgen uiten over de staat van de platanen in de Kruispoort. Deze platanen staan aan de overkant van de straat tegenover diverse woningen. De platanen zijn groot in omvang en hebben een breed wortelpakket. Het is noodzakelijk ten behoeve van verplant over een vrije kluit te kunnen beschikken van acht keer de diameter van de stam. Deze ruimte is in de omgeving niet beschikbaar door aanwezigheid van de muur. Dat leidt er toe dat technisch niet uitvoerbaar is om de bomen op een zodanige wijze te verplaatsen dat ze kans van overleven hebben;

Overwegende dat naast de platanen een rij kastanjebomen heeft gestaan (achter de muur van de Protestantse kerk), waarbij de kastanjebomen en de platanen gezamenlijk beeldbepalend waren in de Kruispoort. De kastanjebomen zijn middels een noodkap gekapt in het eerste kwartaal van 2016 nadat een van de kastanje bomen omgewaaid was. Het verdwijnen van de kastanjebomen zorgt er voor dat het totale beeld van de bomen in de Kruispoort is veranderd;

Overwegende dat de plataan een boomsoort is van de 1e grootte (18-25 meter hoogte). De platanen aan de Kruispoort zijn scheef gegroeid doordat zij dicht bij de -inmiddels gekapte- paardenkastanjes stonden;

Overwegende dat bewoners van de Kruispoort zich zorgen maken. De bewoners achten de kans aanwezig dat de bomen bij noodweer kunnen omvallen en ernstige schade kunnen toebrengen.

Overwegende dat op 23 mei 2017 een boomcontrole (Visual Tree Assessment) heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn de 9 platanen aan de Kruispoort allemaal gecontroleerd. Tijdens deze controle is bij twee bomen separaat een trekproef uitgevoerd. Uit deze controle en trekproef is gebleken dat de bomen veilig zijn en geen gevaar voor de omgeving opleveren;

Overwegende dat op 17 januari 2019 wederom de jaarlijkse boomcontrole is uitgevoerd. Uit deze controle is gebleken dat de bomen veilig zijn en goed reageren op de gewijzigde omstandigheden;

Overwegende dat de veiligheidsgevoelens van de bewoners van de Kruispoort subjectief zijn. In de 'Nota Bomenbehoud' zijn subjectieve veiligheidsgevoelens niet opgenomen. De 'Nota Bomenbehoud' gaat dus niet in op een dergelijke situatie. De 'Nota Bomenbehoud' is geschreven vanuit het perspectief van de bomen en andere groenelementen, maar niet vanuit de omgeving;

Overwegende dat op het college de plicht rust om er voor zorg te dragen dat bewoners zich veilig voelen in hun omgeving;

Overwegende dat subjectieve gevoelens zoals hier aan de orde vaker een rol spelen bij besluitvorming van het college of de gemeenteraad. Voorbeelden hier van zijn de roep om camera's in de openbare ruimte of het aanbrengen van verlichting in een donkere steeg. Hierbij spelen veiligheidsgevoelens een rol;

Overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat de platanen aan de Kruispoort niet onveilig zijn, maar dat de gemeenteraad het van belang acht dat de bewoners van de Kruispoort worden gehoord. De bewoners van de Kruispoort zijn ruim twee jaar in gesprek met de gemeente. Het college heeft kapvergunning aangevraagd voor de 9 platanen. Deze vergunningaanvraag is afgewezen;

Overwegende dat de maatschappelijke onrust toeneemt en daarmee het woongenot van de bewoners van de Kruispoort wordt aangetast. Met maatschappelijke onrust wordt met name bedoeld de onrust onder de bewoners van de Kruispoort. Dit gevoel is in de Woonvisie als 'thuisgevoel' omschreven;

Overwegende dat dit niet in lijn is met de visie van de gemeente Steenbergen: 'We gaan voor een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is';

Overwegende dat het huidige beeld van de platanen in de Kruispoort en de maatschappelijke onrust zwaarder wegen dan de criteria die hebben geleid tot plaatsing van de 9 platanen aan de Kruispoort op de bomenlijst, dat toepassing van artikel 2.3 van de 'Nota bomenbehoud Steenbergen 2019' gerechtvaardigd is;

Overwegende dat gelet op al hetgeen hier boven is overwogen de 9 platanen aan de Kruispoort met toepassing van artikel 2.3 van de 'Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019' van de Bomenlijst worden verwijderd.

Gelet op artikel 7 lid 4 Bomenverordening gemeente Steenbergen 2010 en artikel 2.3 Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019

Besluiten:

ARTIKEL I

De ‘Waardevolle en Monumentale Bomenlijst’ (bomenlijst) als volgt te wijzigen:

De 9 platanen aan de Kruispoort te Steenbergen met de volgende boomnummers: 15, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 en 78 te verwijderen van de ‘Waardevolle en Monumentale Bomenlijst’ van de gemeente Steenbergen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2019.

Steenbergen, 26 februari 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester
M.J.P. de Jongh RA
R.P. van den Belt, MBA

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.

Het bezwaar dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.