Officiele publicatie

Wijzigingsplan artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening Roosendaalseweg 20 Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college voornemens is om met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in artikel 33 van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen medewerking te verlenen voor het wijzigen van de bedrijfsvorm van het bouwblok aan de Roosendaalseweg 20 te Kruisland.

Het betreffende wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn vanaf 28 maart 2011 zes weken in te zien op www.gemeente-steenbergen.nl → button Bekendmadkingen.

Binnen voornoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.