Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening - Zegblokswegje 3 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat het college het wijzigingsplan “bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Zegblokswegje 3” ongewijzigd heeft vastgesteld;
 • II.
  dat het wijzigingsplan vanaf 16 oktober 2014 raadpleegbaar is:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • III.
  dat tegen de vaststelling binnen 6 weken beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Steenbergen, 13 oktober 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling