Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening ‘Buitengebied Dinteloord’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college van plan is om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Dinteloord’ te wijzigen voor de vormverandering van het agrarisch bouwblok op het perceel Zuidlangeweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie F, nummer 3854.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt vanaf 26 maart 2012 zes weken ter inzage:

Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging:

  • a.
    schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
    mondeling zienswijzen kenbaar maken bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.