Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Koeveringsedijk 13 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • I.
  dat het college voornemens is om het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwblok op het perceel Koeveringsedijk 13 in Steenbergen, kadastraal bekend sectie Y, nummer 11369;
 • II.
  dat het ontwerp vanaf 19 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   schriftelijk zienswijzen kenbaar kan maken, te versturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   mondeling zienswijzen kenbaar kan maken, te melden aan de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Steenbergen,

17 juni 2013
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
H.H.C. Mailoa
juridisch beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling