Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening Vlietdijk 11 en Welbergswegje 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college voornemens is om het bestemmingsplan te wijzigen voor de vormverandering van de agrarische bouwblokken op het perceel:

 • a.
  Vlietdijk 11 in Dinteloord, kadastraal bekend sectie H, nummer 680;
 • b.
  Welbergswegje 3 in Steenbergen, kadastraal bekend sectie AA, nummer 78.

De wijzigingsplannen liggen vanaf 15 augustus 2011 zes weken ter inzage:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.gemeente-steenbergen.nl.

Belanghebbenden binnen kunnen de termijn van ter inzage legging:

 • a.
  schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  mondeling zienswijzen kenbaar maken bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 140167.