Officiele publicatie

Wijzigingsplan gebied IV bestemmingsplan Centrum Steenbergen, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan, gebied IV bestemmingsplan Centrum Steenbergen (artikel 3.6 lid 1, onder a, Wet ruimtelijke ordening) ter inzage ligt. Het wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van 4 woningen op het voormalige bedrijfsperceel aan het Doornedijkje 26 in Steenbergen en het aangrenzend perceel kadastraal bekend als Steenbergen, sectie Y, nummers 157 en 792.

Het ontwerp ligt van 16 januari tot en met 26 februari 2014 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1 en op www.gemeente-steenbergen.nl.

Iedereen kan binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA, Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken net de heer M. Meulblok, tel. 14 0167.