Officiele publicatie

Zeeweg 4, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer (verleende omgevingsvergunning ZK14000693)

Het gebruiken van een agrarische kinderopvang aan de Zeeweg 4, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer

Datum beschikking 27 maart 2015

Datum publicatie 31 maart 2015

Einde bezwaartermijn 12 mei 2015

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 1 april 2015 , gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.