gemeente Steenbergen | Bestuursstukken

Bestuursstukken

Logo Gewoon Lokaal! Logo Progressief Samen Logo VVD

Voorwoord

Sterke kernen met eigen karakter

Steenbergen is een gemeente om trots op te zijn. De zes kernen hebben allemaal hun eigen gezicht, maar vormen al 25 jaar één sterk geheel. In meerdere opzichten liggen er kansen. Juist de gemeente Steenbergen heeft nog ruimte voor wonen en bedrijvigheid. Met de aanleg van de A4 is
de bereikbaarheid sterk verbeterd. En Steenbergen is een hechte gemeenschap. Dat bleek ook wel tijdens de coronaperiode toen de inwoners echt voor elkaar klaarstonden.

Gewoon Lokaal!, Progressief Samen en de VVD willen zich de komende jaren inzetten om de ontwikkelkansen waarvoor de laatste jaren de basis is gelegd ook daadwerkelijk te benutten. Belangrijke thema's daarbij zijn duurzaamheid, wonen, verkeersveiligheid, het houden van een
solide financiële positie en het betrekken van inwoners.

De leefbaarheid in de zes kernen staat voor de drie partijen voorop. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt daarom in beeld gebracht wat er leeft en waar kansen liggen om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Of het nu gaat om zorg, sport,
cultuur, wonen, onderwijs, klimaat, groen, biodiversiteit en natuur of dienstverlening. Iedere kern heeft zijn eigen karakter. Dat willen we koesteren. We gaan dus voor maatwerk.

Om Steenbergen als geheel te versterken, sluiten we aan bij de regio. Samen met de regiogemeenten zetten we de Stedelijke Regio West Brabant West op de kaart en gaan we voor een nieuw bedrijventerrein met ruimte voor bedrijven in onze topsectoren én voor het lokaal MKB.
We leven in onzekere tijden met risico's als oorlogsdreiging en inflatie, maar ook klimaat- en energieproblematiek. Als gemeente doen we er alles aan om onze inwoners zo gezond en weerbaar mogelijk te houden, ook op financieel gebied. We willen daarom voorbereid zijn op tegenslag. Dit
doen we door scenario's te laten ontwikkelen.

Om de kernen te versterken kiezen we voor een tweesporen aanpak. We gaan door met het maken van ontwikkelplannen. Elke kern krijgt een eigen plan met ruimte voor lokale initiatieven. We denken en werken mee en nemen drempels weg. Omdat we de ontwikkelplannen samen willen uitwerken
en breed willen kijken naar alle thema's, trekken we hier de komende jaren voor uit. Daarnaast willen we op de korte termijn al wel spijkers met koppen slaan. Concrete knelpunten en wensen uit de kernen die we snel kunnen oplossen, pakken we aan. Ook daar gaan we van ambitie naar actie!

Mens en maatschappij

Wij willen een inclusieve gemeente zijn. Dit betekent dat iedereen mee kan doen. Het maakt niet uit wat de leeftijd, culturele achtergrond, geaardheid, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. Voor ons is dit meer dan zeggen: het beleid is voor iedereen toegankelijk. Ons doel is dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Zo willen we investeren in sport en het voorkomen van problemen zoals obesitas. We stimuleren ook initiatieven zoals het ANWB AutoMaatje, waarbij vrijwilligers minder mobiele buurtgenoten op verzoek vervoeren. Iets dat ook eenzaamheid vermindert. We gaan voor een integrale aanpak. We kijken goed naar waar mensen buiten de boot vallen, welke vraagstukken er liggen en hoe we dit het beste kunnen oplossen.

Leefbaarheid en kernen

De zes kernen van onze gemeente houden we vitaal en bruisend. Zo blijven ze aantrekkelijk en toekomstbestendig. De kernen moeten zo ingericht zijn dat het een prettige plek is om te wonen en dat mensen er willen blijven. Om hiervoor te zorgen, is het van het allergrootste belang om goed in contact te blijven met de inwoners. We dragen het kerngericht werken dan ook een warm hart toe en gaan hier nog meer de nadruk op leggen.

Burgerparticipatie

Voor een goed werkende lokale democratie is een stevige verbinding tussen gemeente en inwoners nodig. Wij gaan de inwoners eerder en anders betrekken bij het gemeentelijke beleid en de uitvoering. In overleg en samenwerking met onze inwoners wordt een plan opgesteld om te komen tot concreet en allesomvattend participatiebeleid. Jeugdparticipatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Armoede

Hoewel het met de meeste inwoners gelukkig goed gaat, zijn er helaas ook mensen die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Het wordt steeds duidelijker dat het gebrek aan financiële middelen ook grote gevolgen heeft op andere vlakken zoals (mentale) gezondheid. Ondanks een goed minimabeleid, lukt het niet om deze groep te verkleinen. Daarom zijn de volgende maatregelen nodig:

 • We verstrekken aan alle huishoudens met een inkomen beneden 135 procent van het sociaal minimum een eenmalige energiecompensatie van 800 euro.
 • We zetten ons nog meer in om alle inwoners met recht op ondersteuning te bereiken. Zo gaan we vaker en gerichter communiceren en maken we het gebruik van regelingen eenvoudiger en toegankelijker. We gaan voor alle armoederegelingen waarbij dat mogelijk is, de inkomensgrens verleggen van 120 procent naar 130 procent van het sociaal minimum. Na drie jaar evalueren we de resultaten.

Laaggeletterdheid

Mensen die moeite hebben met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vinden minder snel een baan en hebben minder grip op hun geldzaken. Zorgen voor gelijke startkansen voor iedereen is daarom van het grootste belang. Met het uitvoeringsprogramma laaggeletterdheid zijn hiervoor al de eerste
stappen gezet. Met volle energie gaan we hiermee door. Deze actieve rol pakken we als gemeente samen met bijvoorbeeld scholen en de bibliotheek op. In 2023 gaan we het uitvoeringsprogramma evalueren en waar nodig bijstellen.

Mantelzorg

Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven wonen en contact houden met hun eigen vertrouwde kring. De taak van de mantelzorgers is enorm belangrijk, maar vaak ook erg zwaar. Wij willen mantelzorgers beter ondersteunen en gaan op zoek naar mogelijkheden om mantelzorgers te ontzien. Dat kan met de zogenaamde 'respijtzorg'. Dit betekent dat iemand de zorg overneemt. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat of de zorg tijdelijk niet aan kan.

Preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Wij willen nog nadrukkelijker gaan inzetten op preventie. Integrale oplossingen zijn daarbij een randvoorwaarde. Hiervoor hebben we al het 'Ernaartoe-team' en dat willen we nog meer doen. Ook op het gebied van zorg, gezonde leefstijl en armoede is hier
nog veel winst te behalen. Nog te vaak wordt er per onderwerp gekeken naar problemen in plaats van naar het geheel. De bestaande sociale structuur kan hier een grote rol in hebben. We willen die verder versterken.

Jeugdzorg

De regionale samenwerking op het gebied van jeugdzorg verloopt goed. De afgelopen jaren is verantwoord goede zorg verleend. Hier willen we mee doorgaan. Door deze complexe zaken samen aan te pakken in de regio kunnen er professionals worden ingeschakeld en worden financiële
risico's gespreid. Goede jeugdzorg is gebaat bij goed jongerenwerk. En daarvoor moet je zijn waar de jeugd is. Daarom gaan we zorgen voor een mobiel jeugdhonk dat in onze verschillende kernen ingezet kan worden.

Sport

Sporten is gezond en leuk, maar toch voldoen veel van onze inwoners niet aan de beweegrichtlijnen. In de tijd van corona is dat er niet veel beter op geworden. Met het sportakkoord van 2020 willen we zorgen dat iedereen plezier in sport kan hebben en dat verenigingen en activiteiten worden samengebracht. De komende vier jaar willen we dit verder uitwerken. Daarnaast gaan we het speelbeleid vaststellen en uitvoeren.

Huisvesting onderwijs

Op dit moment hebben we geen integraal, meerjarig huisvestingsplan voor de huisvesting van onderwijs. Het is onze ambitie dat dit er de komende periode komt. Om al vooruit te lopen op dit plan, willen we binnen nu en vier jaar komen tot een nieuw schoolgebouw in Dinteloord. Bij voorkeur vinden meerdere scholen hier onderdak en wordt het een integraal kind centrum (IKC). De achtergebleven locaties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor woningbouw.

Gezondheidscentrum

We zijn voorstander van de komst van een nieuw gezondheidscentrum in Steenbergen. Hiervoor willen we samen met zorgpartijen de kaders ontwikkelen, waaronder de mogelijke locaties.

Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed brengen mensen bij elkaar en houden onze gemeente aantrekkelijk. Wij willen er dan ook graag aan blijven bijdragen om dit zo te houden.

Gemeentehuis ook als huis van de gemeenschap

Het gemeentehuis is meer dan alleen een werklocatie voor ambtenaren en bestuurders; het moet ook een functie krijgen als één van de centrale plaatsen voor cultuur die onze gemeente rijk is. Denk hierbij aan voorstellingen en exposities. Dit mag alleen niet concurrerend zijn met andere voorzieningen binnen onze gemeente. De zes kernen van de gemeente moeten ook duidelijker zichtbaar zijn in het gemeentehuis dan nu het geval is.

Projecten

Culturele en toeristische projecten moeten beter met elkaar verbonden worden. Bij de start moet al goed gekeken worden naar de kans van slagen en de te verwachten resultaten. We gaan aan de slag met de recreatieve kansenkaart die deel uitmaakt van het beleidskader Economische Kracht.

Historisch erfgoed

Steenbergen is een vestingstad. Met het Vestingweekend dat gehouden werd voor 750 jaar Steenbergen is dit nog beter op de kaart gezet. Het herstel van ons historisch erfgoed willen we doorzetten. We gaan in principe dan ook door met het huidige beleid voor Fort Henricus. Voorwaarde is wel dat er eind 2023 concrete resultaten moeten zijn geboekt. Lukt dat niet, dan dragen we het over aan de externe markt. De loodsen bij het fort zullen we dan tegen marktconforme voorwaarden verkopen.

Stadspark

Er is budget voor het renoveren van het Stadspark in Steenbergen. Wij vinden het belangrijk dat het historische erfgoed ook terug te zien is in het park en zullen onderzoeken wat hiervoor nodig is.

Leefomgeving en duurzaamheid

Groen en blauw zijn de kleuren van onze gemeente.Het groen staat voor het open agrarische landschap. Het blauw voor water dat het landschap doorkruist. Onze groene en blauwe basis koesteren we. We willen een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en beleven is. Nu en in de toekomst. Dat gaat niet vanzelf. Er wordt veel van ons gevraagd. Denk alleen al aan de crisis op de woningmarkt en duurzaamheidsdoelen. Met integrale maatwerkoplossingen gaan we hiermee aan de slag.

Wonen

Met ruim driehonderdduizend woningzoekenden op een huizenmarkt waar prijzen steeds verder stijgen, is de wooncrisis in Nederland groot en complex. Hoewel wij in onze gemeente nog ruimte hebben, hebben ook wij te kampen met een woningtekort. Vooral nestverlaters hebben het moeilijk om een betaalbare woning te vinden in één van onze kernen. De gemeente Steenbergen maakt een actieprogramma dat zich richt op de woningnood. Daarin maken we de volgende keuzes:

 • Per kern streven we naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Het is onze ambitie om te bouwen naar behoefte. Dat betekent dus dat we zowel ruimte blijven bieden voor de jeugd als kansen bieden aan ouderen die kleiner willen gaan wonen. We bouwen naar de huidige én toekomstige  behoefte.
 • We staan positief tegenover extra opgaven vanuit de provincie en het Rijk voor woningbouw. Voorwaarde is wel dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid en de biodiversiteit.
 • Innovatieve bouwvormen toestaan en stimuleren. Bijvoorbeeld tiny houses, collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), houtbouw, modulair bouwen of (prefab) fabriekswoningen.
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om vrijkomende mantelzorgwoningen te behouden als woning.
 • Blijven zoeken naar (privaatrechtelijke) vormen waarbij we onze eigen inwoners met voorrang kunnen helpen bij hun zoektocht naar een geschikte woning.
 • Toevoegen sociale huur naar behoefte. De landelijke wens van ten minste 30% is daarbij onze richtlijn.
 • Om de gemeente Steenbergen als woonplaats aantrekkelijk te houden voor hoger opgeleiden, wordt hoogwaardige bedrijvigheid aangetrokken.
 • Verruiming van bouwmogelijkheden helpt om de criminaliteit en ondermijning uit het buitengebied te weren. Wij zoeken daarom naar oplossingen voor leegkomende boerderijen.
 • De mogelijkheden en noodzaak voor zelfbewoningsplicht onderzoeken.
 • Het voeren van een actieve grondpolitiek als uit een grondige risicoanalyse blijkt dat dit op een verantwoorde manier kan.

(Sociale) Veiligheid

Wij zijn ons bewust van de toenemende noodzaak om in te zetten op veiligheid. Preventie heeft onze voorkeur, maar dat is helaas niet genoeg. Om onze gemeente leefbaar te houden, zullen we meer de nadruk moeten gaan leggen op controle en handhaving. Vooral in het grote buitengebied is dat van belang. Dit vraagt om een sterke lokale aansturing. De inzet van buurtpreventie willen we nog meer benutten, stimuleren en waarderen. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor de fysieke veiligheid, maar vooral ook voor de sociale veiligheid en het welzijn van inwoners.

Verkeer en vervoer

Wij richten ons op de uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Het opheffen van de overlast door zwaar verkeer en landbouwverkeer door de kernen heeft hierbij de prioriteit. Rondwegen of verplaatsen van bedrijven zijn daarbij mogelijke oplossingen. Drempels en obstakels in het buitengebied worden vanuit het oogpunt van veiligheid zoveel mogelijk beperkt voor landbouwvoertuigen en ander zwaar verkeer. Hoogwaardig openbaar vervoer is een verbeterpunt voor onze gemeente. De regionale lobby onder andere richting de provincie wordt daarom versterkt. Steenbergen gaat daarbij de kartrekkersrol op zich nemen.

Klimaat en Duurzaamheid

In het Verdrag van Parijs hebben 195 landen afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken om klimaatdoelstellingen te halen. Wij voelen hierin een sterke lokale verantwoordelijkheid.Door de toenemende druk is het noodzakelijk om ons hier nog meer voor in te spannen. Dat kan op verschillende manieren zoals:

 • Betaalbaar en aantrekkelijk maken van duurzaamheidsmaatregelen voor onze verenigingen, ondernemers en inwoners. We hebben daarbij extra aandacht voor mensen met een laag inkomen.
 • Op regionaal niveau zorgen voor inzicht in knelpunten en een realistische planning. Op lokaal niveau blijven we inzetten op het halen van de doelen uiterlijk in 2050 of eerder waar dat kan.
 • Duurzaamheidsdashboard maken dat inzicht geeft in wat we doen en wat onze plannen zijn voor duurzaamheid.
 • We blijven inzetten op zonne-energie en alternatieve groene energiebronnen. Het elektriciteitsnet moet daarvoor wel zo zijn ingericht dat het extra aanbod ook verwerkt kan worden. De gemeente blijft hierover in regionaal of provinciaal verband in gesprek met de netbeheerders.
 • Onderzoeken welke (technische) randvoorwaarden er zijn om eigen elektriciteit op te wekken met een eigen molen of 'wokkel'.
 • Met corporaties en ontwikkelaars worden prestatieafspraken gemaakt over duurzaamheid en circulariteit.
 • De gemeente Steenbergen geeft zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van de eigen panden en het elektrisch maken van het eigen wagenpark. Het gebruik van waterstofgas kan een interessant alternatief zijn.
 • Beter benutten van kennis binnen onze gemeente door het instellen van een adviesraad op het gebied van flora en fauna, ecologie en duurzaamheid.
 • Ruimte bieden aan innovaties. Dit zal noodzakelijk zijn voor het halen van de doelen. Voorbeelden die verder moeten worden uitgewerkt op haalbaarheid en realiteit zijn:
  * Bedrijven en particulieren die extra investeren in verduurzaming worden gestimuleerd.
  * De aanwezige kennis in de glastuinbouw benutten en toepassen waar mogelijk.
  * Instellen van een helpdesk voor het aanvragen van subsidies en technisch advies.
 • Het bevorderen van de aanplant van veel meer bomen. Niet alleen buiten maar vooral binnen de bebouwde kommen. Naast klimaatverbetering bevordert dat de biodiversiteit en de leefbaarheid.
 • Water geeft tegenwoordig twee problemen: wateroverlast en tekort aan water door langdurige droogte. Om problemen te voorkomen, willen we dat bij nieuwbouwprojecten, zowel voor woningen als voor bedrijven, standaard waterbergende maatregelen worden meegenomen. Deze maatregelen moeten bijdragen aan oplossingen van problemen in de natuurontwikkelingen.

Houtstook

We willen onze inwoners bewust maken van de problematiek rondom houtstook. Hiervoor zoeken we naar technische mogelijkheden om de overlast te beperken en zetten we in op communicatie rondom bewustwording.

Economie, toerisme en recreatie

Een florerende economie is van belang voor een gezonde en welvarende gemeente.Daarbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van internationale, landelijke en regionale ontwikkelingen. Onze ligging biedt ons goede economische en toeristische kansen. Maar ook de lokale economie met het midden- en kleinbedrijf is van het grootste belang voor werkgelegenheid en de beschikbaarheid van voorzieningen.

Economie

In het beleidskader Economische Kracht wordt stevig ingezet op de drie economische dragers van onze gemeente: agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. Het feit dat in West-Brabant en onze eigen gemeente de vergrijzing hoger is dan het landelijk gemiddelde, biedt ook de kans om zorgeconomie daar aan toe te voegen. De komende bestuursperiode gaan we ook hier op inzetten. We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma Economische Kracht. Het hoofdstuk Leefbaarheid en Kernen gaat dieper in op de Brabantse verstedelijkingsstrategie. Uiteraard moet er een koppeling zijn met dit uitvoeringsprogramma en wel zo dat de regionale plannen ondersteunend zijn aan de eigen plannen. De overgang naar circulaire landbouw is al volop bezig. Omdat wij een agrarische gemeente zijn, willen we dit ondersteunen en stimuleren. We kunnen hier zelfs koploper in zijn. De mogelijkheden van boslandbouw (agroforestry) gaan we onderzoeken. We werken niet mee aan verdere uitbreiding van glastuinbouw.

Bedrijventerreinen

We gaan voor een grotere oppervlakte aan bedrijventerreinen, maar bij de ontwikkeling daarvan verliezen we de duurzaamheidsopgaven en de biodiversiteit niet uit het oog. Ons uitgangspunt is dat het landelijk inpasbaar moet zijn. Naast de ontwikkeling van bebouwing moet er ook natuurontwikkeling zijn. Per kern zoeken we naar het juiste evenwicht tussen onder andere woningbouw en bedrijvigheid. Bestaande bedrijven willen we houden. Daarnaast willen we ook nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Voor de gemeente is daarbij een actieve rol weggelegd bijvoorbeeld door het aanstellen van een vaste contactpersoon of het bieden van ondersteuning bij het krijgen van subsidies. Innovatieve bedrijven, meer hoogwaardige arbeid en bedrijven die circulair werken (kringloop economie), krijgen voorrang op bedrijventerreinen. Een campus voor agrarisch onderwijs, samen met MBO, HBO en de Universiteit van Wageningen is een belangrijke opdracht aan het college. Daarbij is een goede - wederkerige - samenwerking met de regio en de provincie van groot belang.

Werkgelegenheid

Bedrijven willen we ondersteunen bij het aantrekken en behouden van jongeren. Denk aan een stageplatform en leerwerktrajecten. Dit geldt niet alleen voor kansrijke jongeren, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van werk blijft tenslotte een belangrijke voorwaarde om in de maatschappij mee te kunnen doen.

Grondbeleid

We kiezen voor een 'situationeel grondbeleid'. Dit betekent dat we zelf actief gronden kunnen aankopen, uitgeven en ontwikkelen. Omdat hier ook risico's aan kleven, moet de ambtelijke organisatie hier wel voldoende op ingericht zijn wat betreft kennis en middelen.

Reclamebelasting

Met de lokale ondernemers maken we de balans op van het reclamebelastingsysteem en kijken we naar de manieren waarop ondernemers lokale acties kunnen uitvoeren. Ons uitgangspunt is een tarief dat passend is bij de draagkracht van de ondernemer. De kwaliteit van de basisvoorzieningen in de winkelcentra vinden wij de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als de ondernemers dat willen, is een dergelijk reclamebelastingsysteem ook mogelijk in de andere kernen.

Toerisme

Op het gebied van toerisme willen we door op de ingeslagen weg. Dat betekent dat voor dag- en meerdaagse recreanten de gemeente een stimulerende en faciliterende rol inneemt. De komst van een hotel staat nog steeds hoog op het verlanglijstje. In het lopende dossier moeten binnen een jaar stappen zijn gezet. Is dat onvoldoende, dan zal de gemeente op zoek gaan naar alternatieven.

Leegstaande winkelpanden

Een groeiend probleem is het aantal leegstaande winkelpanden. Hier spelen we op in door de mogelijkheid open te houden om onze centra compacter te maken. Het omzetten van een winkelpand in een woonbestemming kan bijvoorbeeld ook zorgen voor het levendig houden van kernen.

Bestuur en dienstverlening

Een gemeente is er voor haar inwoners. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop. Mensen moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Ook de manier waarop inwoners betrokken worden bij de gemeentelijke plannen is belangrijk. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in de lokale democratie. Steeds meer moet er sprake zijn van samen ontwikkelen. Dat geldt niet alleen binnen de gemeente, maar ook regionaal. De gemeente Steenbergen kan niet zonder de regio en de regio kan niet zonder ons. Wij zijn en blijven een krachtige zelfstandige gemeente.

Dienstverlening

Inwoners verwachten dat hun gemeente betrouwbaar, begripvol en duidelijk is. Dat betekent dat de gemeente moet communiceren in begrijpelijke taal en de menselijke maat niet vergeet. In onze gemeente is de basisdienstverlening op orde, maar op verschillende onderdelen is ook nog verbetering mogelijk. Denk daarbij aan de afhandeling van meldingen, vragen en verzoeken. We willen dat hier actief door de ambtelijke organisatie naar wordt gekeken en dat er binnen anderhalf jaar een duidelijke verbetering zichtbaar is. Een goede scan en doorlichting van de processen en werkinstructies lijkt ons hierbij zinvol. Dit zorgt voor betere processen. Op het gebied van (evenementen)vergunningen is nog winst te behalen. Verbeteringsmogelijkheden zijn volgens ons het invoeren van flitsvergunningen en het versimpelen van het proces voor jaarlijks terugkerende vergunningen.

Ambtelijke organisatie in ontwikkeling

De rol van de gemeente verandert snel. Regionaal samenwerken is noodzakelijk en van groot belang voor het bereiken van onze ambities. De ambtelijke organisatie moet daarvoor de slag maken van een beheer- naar ontwikkelorganisatie. Ook de dienstverlening richting de gemeenteraad kan soms beter. Vooral als het gaat om de kwaliteit van de stukken, het naleven van termijnen en de beantwoording van vragen. We zijn ons ervan bewust dat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat we moeten zoeken naar creatieve oplossingen en hier willen we ook de ruimte voor bieden. Aan de algemeen directeur vragen we om de gemeenteraad twee keer per jaar te informeren over de voortgang van de organisatieontwikkeling.

Communicatie bij projecten

Voor ruimtelijke projecten is het belangrijk dat de gemeente zelf de kaders stelt en niet afhankelijk is van individuele partijen. Willekeur willen we voorkomen. De gemeente heeft de regie. De invoering van de Omgevingswet zal ons daarbij helpen. Goede communicatie en burgerparticipatie zijn van groot belang. Per project moeten omwonenden een nieuwsbrief ontvangen waarin zij volledig geïnformeerd worden, ook over de mogelijkheden van bezwaar en beroep. Daarnaast beginnen we met een jaarlijkse projectkrant waarin onze inwoners en ondernemers informatie krijgen over lopende projecten. Dit is ook een goede manier om mensen te vragen om ideeën en zorgen met ons te delen. Maar alleen informeren is niet genoeg. Zoals in het hoofdstuk mens en maatschappij al is aangegeven krijgen inwoners vanaf het begin van projecten al de mogelijkheid om hun opvattingen te geven.

Duidelijke taal

We vinden het belangrijk om goed geïnformeerde inwoners en ondernemers te hebben die hun eigen mening kunnen vormen. Duidelijke taal is hiervoor een belangrijke voorwaarde. De gemeenteraad heeft via een motie aangegeven dat alle communicatie-uitingen van de gemeente in begrijpelijk Nederlands worden geschreven en herschreven. Binnen een jaar moet dit gelden voor de belangrijkste communicatie.

Subsidies

Binnen de ambtelijke organisatie is op dit moment te weinig kennis over de mogelijkheden van subsidies. Dit is wel nodig om onze ontwikkelkansen goed te benutten. Deze kennis moet daarom beter beschikbaar komen en ook beschikbaar zijn voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Daarom wordt er een expert op dit gebied aangesteld of ingehuurd. Als dat kan in regionaal verband.

Financiën

Voor het waarmaken van al onze ambities, is een gezonde financiële positie nodig. We zijn ons hiervan bewust, zijn transparant over hoe we er voor staan en bewaken onze financiën scherp.

Begroting

De begroting geeft een goed beeld van de uitgaven en inkomsten. Niet alleen voor het eerstkomende jaar, maar voor de hele periode (meerjarenraming). Om de juiste keuzes te kunnen maken, moet de financiële paragraaf in raadsvoorstellen volledig zijn. Scenario's, investeringen en de kosten, (maatschappelijk) rendement, risico's en tijdpad. Kortom, een goede 'businesscase' als randvoorwaarde.

Vinger aan de pols houden

De begroting is leidend voor ons. We bewaken voortdurend dat de uitgaven passen binnen de begroting. Als er iets moet gebeuren waarvoor geen ruimte is, moet er eerst dekking worden gevonden in de begroting. Schuiven binnen de begrotingsprogramma's kan. Past het niet, dan gaat het door naar het volgende begrotingsjaar en komt het terug in de perspectiefnota.

Eigen vermogen en voorzieningen in stand houden

Al een aantal jaar op rij vermindert de financiële positie van de gemeente Steenbergen. Dat roepen wij een halt toe. We willen het totaal van de reserves en voorzieningen op peil houden. We gaan daarom de reserves en voorzieningen onder de loep nemen en bepalen uiterlijk in 2024 het minimumniveau van het totaal van de reserves en voorzieningen. In principe mogen de reserves en voorzieningen niet verder afnemen dan dit niveau. Dit betekent niet dat er geen investeringen meer mogelijk zijn. Mochten er noodzakelijke investeringen zijn waarbij de lasten niet (volledig) kunnen worden gedekt uit de te verwachten opbrengsten, dan zullen wij - als het minimum wordt onderschreden - een zogenaamde 'bestemmingsreserve vormen ten laste van de vrij besteedbare reserve'.

Transparant naar buiten toe

We maken de zaken niet mooier dan ze zijn. Als we te maken hebben met donkere wolken in de begroting, dan zijn we daar open en eerlijk over.

Post ambities uit de samenleving vervalt

De post 'ambities uit de samenleving' vervalt. De plannen die hieruit inmiddels zijn toegekend, kunnen in de begroting blijven staan. Het restant vervalt. Deze middelen worden toegevoegd aan het beschikbare begrotingssaldo.

Grote investeringen

Investeren doen we verantwoord. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat de kosten vaak voor de baten uitgaan. We gaan daarom steeds op zoek naar realistische verdienmodellen. De lasten voor de gemeente moeten blijven passen in de begroting. Mocht het nodig zijn hiervoor een geldlening aan te trekken, dan wegen we dit af. Wij stellen een investeringsagenda op voor de komende jaren. Daarin nemen we op hoe wij de kosten gaan dekken.

Lokale lasten

De lasten voor onze inwoners en bedrijven moeten beheersbaar blijven. Kostendekkend en bij voorkeur niet hoger dan de inflatie. Wat betreft de afvalstoffenheffing houden we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Om hiervoor te zorgen, kan gekeken worden naar verschillende maatregelen zoals het aantal keren dat het afval wordt opgehaald. Er komt een onderzoek naar manieren om de hoeveelheid afval te verminderen. Hierbij wordt niet gedacht aan de invoering van een zogenaamde 'tariefdifferentiatie'. Bij de milieustraat wordt scherper toegezien op de afkomst van het aangeboden afval.

Coronafonds

In het coronafonds zitten nog middelen. We willen het najaar van 2022 afwachten. Als dan blijkt dat corona en daarbij behorende maatregelen niet langer onze maatschappij beheersen, dan laten we het resterende geld in dit fonds terugvloeien naar de algemene reserve.