Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats IJzeren Put te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan … te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in IJzeren Put, zoals aangegeven op bijgaande tekening.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 12 augustus 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

1. verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in IJzeren Put op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

2. onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 98-RPV-7 vermeld staat. 

Steenbergen, 13 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg