Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan de Majoor Burkestraat te Nieuw Vossemeer om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in de Kees van de Sandestraat, ter hoogte van nr. 17.

dat de … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 5 november 2015 waarin vermeld staat dat er vanuit de politie geen bezwaar is tegen het nemen van het betreffende verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 1 juli 2015 waarin vermeld staat dat er vanuit de politie geen bezwaar is tegen het nemen van het betreffende verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in de Kees van de Sandestraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 55-PD-VK vermeld staat.

Steenbergen, 12 november 2015

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.