Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Kerkwerf Kruisland

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan Kerkwerf .. te Kruisland om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Kerkwerf , ter hoogte van de hoofdingang.

dat …. voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 15 oktober 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Kerkwerf op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 35-RB-RX vermeld staat.

Steenbergen, 21 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.