gemeente Steenbergen | Aanleg invalidenparkeerplaats Prinses Beatrixstraat Dinteloord

Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Prinses Beatrixstraat Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van de ouders van …, wonende aan Prinses Beatrixstraat te om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Prinses Beatrixstraat, ter hoogte van nummer 5.

dat … niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats. Zij is namelijk niet in het bezit van een geldig rijbewijs;

dat de ouders van …. haar niet alleen kunnen laten tijdens het halen van de auto;

dat er daarom besloten is af te wijken van de gestelde eisen en de persoonlijke invalidenparkeerplaats toe te kennen;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op ;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Prinses Beatrixstraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 77-JF-TR vermeld staat.

Steenbergen, 1 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.