gemeente Steenbergen | Aanvullend verkeersbesluit Stadhaven

Officiele publicatie

Aanvullend verkeersbesluit Stadhaven

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat het college op 6 december 2012 het verkeersbesluit StadHaven heeft genomen en dat er nog enkele aanvullende maatregelen getroffen moeten worden;

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 • 1.
  De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 • 2.
  de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
 • dat met de het plan Steenbergen StadHaven o.a. wordt beoogd om het wonen, werken, winkelen en verblijven in het centrum van Steenbergen aantrekkelijker te maken en mensen te verleiden om langer in het centrum te verblijven;

  dat er nog een aantal zaken niet meegenomen zijn in het besluit van 6 december 2012;

  dat als gevolg hiervan, de volgende overwegingen dienen te worden gemaakt:

 • De tijdslimiet van de blauwe zone instellen van maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur
 • De maximale parkeerduur van algemene invalidenparkeerplaatsen binnen de blauwe zone vaststellen op 3 uur
 • dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

  besluiten:

  • 1.
   De tijdslimiet van de blauwe zone instellen middels het plaatsen van onderborden met de tekst “maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur”;
  • 2.
   De maximale parkeerduur van algemene invalidenparkeerplaatsen binnen de blauwe zone vaststellen middels het plaatsen van borden met de tekst “max. 3 uur”;
  • 3.
   De bebording vaststellen voor het verkeer middels volgens aangehechte situatietekening;
  • 4.
   Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregelen per direct in werking treden.

  Steenbergen,

  Hoogachtend,

  burgemeester en wethouders van Steenbergen,

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

  Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

  Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vragen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.