gemeente Steenbergen | Aanwijzing toezichthouders

Officiele publicatie

Aanwijzing toezichthouders

Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 de buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer worden aangewezen als toezichthouders voor de gebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Steenbergen;

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021;

b e s l u i t e n :

1.

De buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering, van Staatsbosbeheer op grond van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 voor de gebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Steenbergen aan te wijzen als toezichthouders en onbezoldigde ambtenaren;

2.

Te belasten met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

  • a.
    De Algemene Plaatselijke Verordening 2021;

Het vorenstaande voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de naleving van voormelde wettelijke regelingen;

3 .

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit. Bekendmaking geschiedt via het Elektronisch Gemeenteblad.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
namens dezen,
Algemeen Directeur,
M.J.P. de Jongh, RA