gemeente Steenbergen | Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet gemeente Steenbergen

De burgemeester van Steenbergen;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet;

BESLUIT

  • 1.
    Alle huidige en toekomstige leden van de Boa-pool, die namens de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht toezichthoudende taken uitvoeren op basis van de Drank- en Horecawet, aan te wijzen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar;
  • 2.
    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie op de website van de gemeente Steenbergen.

Steenbergen, 17 februari 2015

Hoogachtend,

de burgemeester van Steenbergen,

J.A.M. Vos